องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โทร 045-979765
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000013
วันนี้ 000007
วานนี้ 000021
เดือนนี้ 000367
เดือนก่อน 000220
ปีนี้ 002437
ปีก่อน 000000
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ ( ITA ) พ.ศ. 2564 - 8 ก.ย. 64(ดู 6) 
  ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ - 11 ส.ค. 64(ดู 14) 
  เรื่อง วินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น - 30 ก.ค. 64(ดู 12) 
  แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ( ฉบับที่ 27 ) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 - 27 ก.ค. 64(ดู 11) 
  ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( โควิด -19 ) เพิ่มเติม ( ฉบับที่ 34 ) - 27 ก.ค. 64(ดู 20) 
  คู่มือ " รู้ง่าย เข้าใจ กฎหมายอาคาร " - 23 ก.ค. 64(ดู 17) 
  ประกาศจังหวัดยโสธรเรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เพิมเติม (ฉบับที่ 35) - 20 ก.ค. 64(ดู 21) 
  นัดประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2564 - 13 ส.ค. 64(ดู 27) 
  นัดประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 - 6 ส.ค. 64(ดู 32) 
  ขอเชิญผู้บริหาร-พนักงานเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564 - 6 ส.ค. 64(ดู 14) 
  นัดประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 - 23 ก.ค. 64(ดู 50) 
  ขอเชิญกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 - 23 ก.ค. 64(ดู 38) 
  ขอเชิญผู้บริหาร-พนักงานเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 - 23 ก.ค. 64(ดู 36) 
  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 - 12 ก.ค. 64(ดู 65) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ราคากลางโครงการซ่อมแซมคอนกรีตฟุตบาทข้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง - 2 เม.ย. 63(ดู 47) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำ บ้านคำก้าว หมู่ที่ 4 (เส้นเจ้าเสด็จ) ตำบลห้วยแก้ง - 2 เม.ย. 63(ดู 40) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนา หมู่ที่ 6 - 2 เม.ย. 63(ดู 57) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 1 - 2 เม.ย. 63(ดู 40) 
  ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 8 ถึง บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 3 - 2 เม.ย. 63(ดู 47) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับจาก อพป.บ้านคำก้าว หมู่ที่ 4 ถึงแยกถนนบ้านโสกน้ำขาว - 2 เม.ย. 63(ดู 53) 
  ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ปั้มซัมเมอร์ พร้อมหอถังและวางท่อเมนประปา บ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 13 - 2 เม.ย. 63(ดู 53) 

ภาพกิจกรรม

ลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด19 (COVID-19) พื้นที่บ้านพัก Home Isolation (ดู 14)

ศูนย์พักคอยตำบลห้วยแก้ง (ดู 34)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 83)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 153)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ ( ITA ) พ.ศ. 2564 : [8 ก.ย. 64]
  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [7 ก.ย. 64]
  นโยบายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสำนักงาน สถานที่ทำงาน การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2564 : [6 ก.ย. 64]
  รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกิบกิจการโรงงานฯ (กิจการแปรรูปไม้ฯ) : [16 ส.ค. 64]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 : [3 ส.ค. 64]
  ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทวิชาการและทั่วไป : [22 ก.ค. 64]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีปฏิบัติงานโควิด-19 : [20 ก.ค. 64]
  แนวทางปฏิบัติการให้พนักงานส่วนท้องถิ่นของ อปท. ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง กรณีการแพร่ระบาดโควิด-19 : [20 ก.ค. 64]
  ตัวอย่างประกาศแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง : [20 ก.ค. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร