คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายจักรกฤษ ศรีวะรมย์
นายก อบต.ห้วยแก้ง
เบอร์โทร : 082-9263544


นายแสงจันทร์ วงษ์ศรีแก้ว
รองนายก อบต.ห้วยแก้ง
เบอร์โทร : 091-0651471


นายอุทัย อ่างแก้ว
รองนายก อบต.ห้วยแก้ง
เบอร์โทร : 064-4494383


นายอำพร มุละสีวะ
เลขาฯ นายก อบต.ห้วยแก้ง
เบอร์โทร : 091-0651472