รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 12

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ ( ITA ) พ.ศ. 2564   8 ก.ย. 64 6
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต   11 พ.ค. 64 36
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563 ( รอบ 12 เดือน )   1 ต.ค. 63 4
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ งบประมาณประจำปี 2563 ( รอบ 12 เดือน )   1 ต.ค. 63 4
ผลการนำแผนป้องกันทุจริต ฯ ไปสู่จังหวัด 2563 ( รอบ 12 เดือน )   1 ต.ค. 63 5
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   29 ก.ย. 63 25
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563   29 ก.ย. 63 19
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ดำเนินการไตรมาส 1 - 4   17 มิ.ย. 63 19
รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562   5 พ.ย. 62 24