E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 10

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 64
จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 64
จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 64
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 2030 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 64
จ้างเหมาเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 64
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7485 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยแก้ง และนักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยแก้ง และนักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยแก้ง และนักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 64
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูและปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.อบต.ห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 64
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 64
จ้างเหมาเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 9 ถึงแยกบ้านโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 64
จ้างก่อสร้างโรงอาหารพร้อมทางเชื่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 64
จ้างปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 64
จ้างเหมาบริการผู้ประเมินสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 64
จ้างเหมาบริการผู้ประเมินสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 64
จ้างปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 64
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 64
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 64