รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 9

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2563   4 พ.ย. 63 16
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563   30 ต.ค. 63 18
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563   30 ต.ค. 63 14
รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563   3 เม.ย. 63 13
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2   2 เม.ย. 63 15
รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563   3 ม.ค. 63 13
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1   2 ม.ค. 63 15
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2562   30 ต.ค. 62 10
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2562   3 ต.ค. 62 12