หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 9

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศ ก.อบต.จ.ยโสธรเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. (ฉบับที่3) พ.ศ.2564   10 มิ.ย. 64 6
ประกาศ ก.อบต.จ.ยโสธรเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่45) พ.ศ. 2564 (สายบริหารว่าง)   10 มิ.ย. 64 5
ประกาศ ก.อบต.จ.ยโสธรเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเง่นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564   10 มิ.ย. 64 5
หลักเกณ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 ข้อ244-245   10 มิ.ย. 64 3