หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 11

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
สรุปผลการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 64   19 ก.ค. 64 8
มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น   29 มิ.ย. 64 19
ประกาศ ก.อบต.จ.ยโสธรเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. (ฉบับที่3) พ.ศ.2564   10 มิ.ย. 64 29
ประกาศ ก.อบต.จ.ยโสธรเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่45) พ.ศ. 2564 (สายบริหารว่าง)   10 มิ.ย. 64 20
ประกาศ ก.อบต.จ.ยโสธรเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเง่นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564   10 มิ.ย. 64 15
หลักเกณ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 ข้อ244-245   10 มิ.ย. 64 17