ข่าวสภาฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
นัดประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2564 13 ส.ค. 64 27
นัดประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 6 ส.ค. 64 32
ขอเชิญผู้บริหาร-พนักงานเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564 6 ส.ค. 64 14
นัดประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 23 ก.ค. 64 50
ขอเชิญกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 23 ก.ค. 64 38
ขอเชิญผู้บริหาร-พนักงานเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 23 ก.ค. 64 36
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 12 ก.ค. 64 65
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 22 มิ.ย. 64 13
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 22 มิ.ย. 64 17
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 22 มิ.ย. 64 65
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2549 22 มิ.ย. 64 22
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 22 มิ.ย. 64 13
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 22 มิ.ย. 64 21
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 22 มิ.ย. 64 12
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพยสินของ อปท 22 มิ.ย. 64 13
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2561 22 มิ.ย. 64 8
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 22 มิ.ย. 64 12
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 22 มิ.ย. 64 12
เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 21 เม.ย. 64 78
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยแรกของปี 2565 22 ก.พ. 64 63
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2564 21 ม.ค. 64 73
นัดประชุมสภา อบต.ห้วยแก้งสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 11 ส.ค. 63 105
นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 7 ส.ค. 63 49
นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก 4 ส.ค. 63 82
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 4 ส.ค. 63 113
นัดประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 23 ก.ค. 63 83
เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 20 ก.ค. 63 24
เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 21 เม.ย. 63 26
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 0 -1957 29
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 0 -1957 6