ข่าวสภาฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 22 มิ.ย. 64 0
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 22 มิ.ย. 64 0
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 22 มิ.ย. 64 0
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2549 22 มิ.ย. 64 0
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 22 มิ.ย. 64 0
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 22 มิ.ย. 64 0
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 22 มิ.ย. 64 0
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพยสินของ อปท 22 มิ.ย. 64 0
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2561 22 มิ.ย. 64 0
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 22 มิ.ย. 64 0
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 22 มิ.ย. 64 0
เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 21 เม.ย. 64 31
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยแรกของปี 2565 22 ก.พ. 64 20
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2564 21 ม.ค. 64 24
นัดประชุมสภา อบต.ห้วยแก้งสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 11 ส.ค. 63 37
นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 7 ส.ค. 63 16
นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก 4 ส.ค. 63 16
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 4 ส.ค. 63 11
นัดประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 23 ก.ค. 63 35
เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 20 ก.ค. 63 11
เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 21 เม.ย. 63 14
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 0 -1957 0
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 0 -1957 0
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2549 0 -1957 0