สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายหนูมร ชื่นตา
ประธานสภา อบต.


นายนรชาติ วิสูงเร
รองประธานสภา อบต.


นายสมบูรณ์ มุละศิวะ
เลขานุการสภา อบต.


นายสมเกียรติ โสมาบุตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายถวิล วงษ์คำน้อย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายคำผาย แสนจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายศรราม วงศรีแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายสุดสาคร มุละสีวะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายคำเหลา ทองบ่อ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นางสุภา มูลสาร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายมานิตย์ นามโยธา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


น.ส.ภัทรนันท์ มีไชย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


น.ส.พัชรียา ราชมาลา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายคำเกิด กาลจักร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นายสมหมาย มีไชย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นายเทวี ชายทวีป
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


นายสุพงษ์ นามไธสง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10


นายบุญยิ่ง เผ่าเพ็ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10


นายคำคัด มีไชย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11


นายอำนวย ซองทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12


นายทรัพย์ทวี มูลสาร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12


นางประนอม ศรีเสน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13


นายอำนวย อ่างแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14