แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 6

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
การกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ อบต.   20 เม.ย. 64 15
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ฉบับปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฯ   20 เม.ย. 64 16
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.ห้วยแก้ง ประเภทสามัญ   20 เม.ย. 64 12
การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 ฉบับสมบูรณ์   21 พ.ย. 63 11
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564-2566   5 ต.ค. 63 15
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นักพัฒนาชุมขน   24 ก.ย. 63 17
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นิติกร   24 ก.ย. 63 12
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นักวิเคราะห์ฯ   24 ก.ย. 63 12
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นักป้องกันฯ   24 ก.ย. 63 17
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นวก.พัสดุ   24 ก.ย. 63 182
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นวก.การเงิน   24 ก.ย. 63 13
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นวก.สุขาภิบาล   24 ก.ย. 63 13
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-จพง.จัดเก็บฯ   24 ก.ย. 63 17
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-รองปลัด   24 ก.ย. 63 12
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-หัวหน้าสำนักปลัด   24 ก.ย. 63 47
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ผอ.กองคลัง   24 ก.ย. 63 9
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ผอ.กองช่าง   24 ก.ย. 63 9
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ผอ.ศึกษา   24 ก.ย. 63 10
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นักทรัพฯ   24 ก.ย. 63 17